Polityka plików cookies Łatwiejsze i przyjemniejsze korzystanie ze strony

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisów: ideainvest.info i www.pafp.pl
 2. Definicje:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzeni o ochronie danych osobowych).

DANE OSOBOWE/DANE – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym numer IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

POLITYKA – niniejszy dokument, tj. Polityka prywatności

ODWIEDZAJĄCY – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca
z usług lub funkcjonalności udostępnianych na Stronie.

PLIK COOCKIE – to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Pliki te są zapisywane na urządzeniu końcowym, z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.

PROFILOWANIE – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

 1. W związku z korzystaniem przez Państwa z naszej Strony zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Idea Invest Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 15 lok. 72, 00-549 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000723170, o numerze NIP 7010809528, REGON 369703112, o wysokości kapitału zakładowego 85.200,00 zł reprezentowaną przez Pana Eryka Grzesiaka – Prezesa Zarządu.
 3. Z Administratorem można kontaktować się pod numerem tel. +48 22 598 77 43 i pod adresem poczty elektronicznej biuro@ideainvest.info lub biuro@pafp.pl
 4. Państwa dane podane w formularzu kontaktowym przetwarzamy w celu obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem tego formularza. Podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. udzielona przez Panią/Pana zgoda przy wysyłaniu zapytania za pomocą formularza.
 5. Przetwarzamy Państwa dane także w celu prowadzenia analiz i statystyk. Dotyczy to zwłaszcza danych osobowych takich jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, które pozyskujemy, gdy odwiedzają Państwo naszą Stronę. Podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes w postaci potrzeby posiadania informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań w celu usprawnienia i poprawy funkcjonalności Strony i oferowanych przez nas usług.
 6. Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Strony.
 7. Wykorzystujemy cookies przede wszystkim w celu wyświetlania treści oraz poprawy jakości naszych usług. Wykorzystujemy kod Google Analytics w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania ze Strony przez Odwiedzających, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Strony.
 8. Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki. Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych na automatyczne przyjmowanie cookies. Można zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby pliki cookies były blokowane – w całości lub w pewnej części.
 9. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych powyżej. Ponadto Państwa dane będziemy przetwarzać tak długo, jak Państwo się na to zgadzają. W przypadku wycofania zgody, dane zostaną niezwłocznie usunięte.
 10. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 12. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 13. b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 14. c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
 15. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 16. e) prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 17. f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
 18. g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 19. W zakresie danych, które są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym momencie. Można to zrobić wysyłając oświadczenie o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub na adres e-mail biuro@ideainvest.info lub biuro@pafp.pl
 20. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 21. Ponadto prosimy pamiętać, że zawsze mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies, o czym informowaliśmy już wyżej.
 22. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym jako Administrator danych zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom hostingu strony internetowej i poczty elektronicznej, czy podmioty świadczące usługi księgowe. Podmioty te będą mogły przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 23. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być udostępnione organom państwowym, o ile istnieje przepis prawa nakazujący udostępnienie takich danych.
 24. Jest możliwe, że przekażemy Państwa dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – dotyczy to zwłaszcza podmiotu będącego właścicielem programu Google Analytics. Dane będą przekazane tylko wówczas, gdy zagwarantowany zostanie odpowiedni stopień ochrony Pani/Pana danych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie “Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
 25. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
  w szczególności nie będą profilowane.
 26. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia, aby przetwarzane przez nas dane osobowe były bezpieczne. Dbamy o to, by dostęp do danych miały jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Rejestrujemy wszystkie czynności przetwarzania danych osobowych.
 27. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.
 28. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 25 maja 2018 r.