Udziały Uczestnictwo w spółce jako wspólnik

Udział (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością), to ułamek kapitału zakładowego. Posiadanie udziałów jest jednoczesne z uczestnictwem w niej jako wspólnik oraz posiadanie wszystkich praw i obowiązków z tym związanych.

Spółki w przypadku naszej oferty mają zawsze charakter spółek celowych, które wyposażone są w odpowiedni kapitał i środki, by wykonać konkretne zadania gospodarcze – przede wszystkim zrealizować wieloletnie kontrakty wynegocjowane przez spółki dominujące.

Spółka celowa ma ograniczony zakres działalności, ma to na celu rozgraniczenie przeprowadzenia danego projektu od innych projektów gospodarczych realizowanych przez spółkę dominującą. Konsekwencją tego jest ograniczenie ryzyka finansowego dla spółki dominującej i potencjalnego inwestora.

Uproszczony schemat nabycia udziału w spółce celowej powołanej do realizacji danego kontraktu:

  • Spółka A (spółka dominująca)wynegocjowała wieloletni kontrakt ze Spółką B.
  • Spółka Apotrzebuje finansowania, w tym celu powołuje Spółkę Celową.
  • 49% udziałów w Spółce Celowejobejmuje Inwestorfinansując realizację kontraktu.
  • Spółka Celowazostaje stroną kontraktu ze Spółką B.
  • Inwestoruzyskuje 49% z zysku z tytułu realizacji sfinansowanego kontraktu.
  • 51% udziałów w Spółce Celowejzostaje w rękach Spółki A, która będąc profesjonalistą poprowadzi kontrakt do pełnej realizacji.
  • Po zakończeniu kontraktu Spółka Apo wcześniejszym zobowiązaniu odkupi udziały od Inwestoraw kwocie jaką przeznaczył na sfinansowanie kontraktu.

Udziały w spółce celowej mają wiele zalet, m.in.: prawo do udziału w zysku(częstotliwość wypłaty dywidendy ustalana z góry), uprawnienia kontrolne(np. do przeglądania ksiąg i dokumentów spółki), prawo do dochodzenia naprawienia szkody wyrządzonej spółce, prawo do żądania wyznaczenia przez sąd biegłego rewidenta(w celu zbadania rachunkowości oraz działalności spółki).