Obligacje Papiery wartościowe emitowane w serii

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełniania świadczenia, którym zazwyczaj jest terminowa wypłata odsetek i wykup obligacji. Obligacje mogą być imienne albo na okaziciela, w formie dokumentu albo zdematerializowane.

Oznacza to, że kupując obligacje spółki udzielasz jej pożyczki. Spółka określa w warunkach emisji termin, w którym pożyczone środki wrócą do Ciebie – data wykupu obligacji. Spółka ustala też z góry oprocentowanie, które w emisjach prywatnych jest przeważnie stałe, wypłacane zazwyczaj kwartalnie lub co sześć miesięcy.

W odróżnieniu od tradycyjnego kredytu emisja obligacji jest atrakcyjniejsza ekonomicznie. Decyduje o tym w znacznej mierze suwerenność emitenta. To emitent obligacji w zależności od swoich potrzeb inwestycyjnych określa wielkość i częstotliwość emisji, to on proponuje uczestnikom rynku wysokość oprocentowania, zasady jego obliczania oraz decyduje o ustanowieniu zabezpieczeń obligacji. Dodatkowo elastyczność wydatkowania środków pozyskanych z emisji jest co do zasady o wiele większa niż pozyskanych z kredytu.

Warto rozważyć inwestycję w obligacje, gdy oszczędzasz z myślą o przyszłości – np. emerytura, studia dzieci, zabezpieczenie finansowe na wypadek utraty pracy.